GALLERY

Alasdair Whyte

Tha Alasdair MacIlleBhàin na sheinneadair agus sgrìobhaiche-ciùil à Muile. Tha e air clàr a thoirt a-mach fo a ainm fhèin (‘Las’, 2010) agus le WHɎTE (‘Fairich’, 2016). Tha Alasdair cuideachd air clàradh le Struileag/Shore to Shore agus Niteworks. Bhuilicheadh PhD ann an Ceiltis air le Oilthigh Ghlaschu ann an 2017.

 

Alasdair C. Whyte is a singer and songwriter from Mull. He has recorded a solo album (‘Las’, 2010) and, more recently, with WHɎTE (‘Fairich’, 2016). He has also recorded with the likes of Struileag and Niteworks. He was awarded a PhD in Celtic by the University of Glasgow in 2017.

Blas Festival 2017

Bunessan Village Hall - Thursday 7 September